Tom jubileuszowy

Z okazji jubileuszu Profesora Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu przygotowało tom O psychologii, nauce i uniwersytecie – wybór prac Jubilata, wydanych w latach 1983 – 2016 (ich wydawcom dziękujemy bardzo za zgody na przedruk tekstów).

Brzeziński - O psychologii, nauce i uniwersytecie

 

  • Część I: Psychologia z klasycznego uniwersytetu się wywodzi
   • Brzeziński, J. (2009). Od uniwersytetu Humboldta do e-uniwersytetu. W: Z. Drozdowicz (red.), Uniwersytety. Tradycje – dzień dzisiejszy – przyszłość (s. 109-121). Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.
   • Brzeziński, J. (2014). O powinnościach uniwersytetu. Horyzonty Wychowania, 13(28), 343-358.
   • Brzeziński, J. (2005). Rozwój naukowy badacza a rozwój psychiczny człowieka. Próba analogii. W: J. Kmita, B. Kotowa, J. Sójka (red.), Nauka. Humanistyka. Człowiek. Prace dedykowane Profesor Krystynie Zamiarze w czterdziestolecie pracy naukowej (s. 33-43). Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.
   • Brzeziński, J. (2014). O tym, co ważne, gdy myślimy o psychologii w Polsce, Roczniki Psychologiczne, 17 (3), 475-494.
   • Brzeziński, J. (2016). Przeciwko depersonalizacji i nadmiernej standaryzacji procesu ewaluacji w nauce. Zagadnienia Naukoznawstwa, 1, 127-137.

 

  • Część II: Osobliwości praktyki badawczej psychologii
   • Brzeziński, J. (2010). Czy psychologia znajduje się na metodologicznym rozdrożu? W: J. Grad, J. Sójka, A. Zaporowski (red.), Nauka – kultura – społeczeństwo (s. 155-192). Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.
   • Brzeziński, J. (2012). Co to znaczy, że wyniki przeprowadzonych przez psychologów badań naukowych poddawane są analizie statystycznej? Roczniki Psychologiczne, 15 (3), 7-39.
   • Brzeziński, J. (2012). Kontekst teorii psychologicznej a kontekst analizy statystycznej. Roczniki Psychologiczne, 15 (3), 75-81.
   • Brzeziński, J. (1983). Wartość eksperymentu patopsychologicznego dla diagnostyki klinicznej. W: Wł. J. Paluchowski (red.), Z zagadnień diagnostyki osobowości (s. 93-106). Wrocław: Ossolineum.
   • Brzeziński, J. (2004). Trafność zewnętrzna terenowych badań eksperymentalnych. Zagadnienia Naukoznawstwa, 161 (3), 455-469.
   • Brzeziński, J. (1984). Badanie testu psychometrycznego metodą analizy wariancji. W: J. Brzeziński (red.), Psychologiczne i psychometryczne problemy diagnostyki psychologicznej (s. 9-45). Poznań: Wyd. Nauk. UAM.
   • Brzeziński, J. (2013). Mieczysława Kreutza Zmienność rezultatów testów – czytana raz jeszcze. Przegląd Psychologiczny, 56(2), 183-199.

 

  • Część III: Osobliwości praktyki psychologicznej
   • Brzeziński, J. (2011). Jakiej psychologii (i psychologów) potrzebuje społeczeństwo? Roczniki Psychologiczne, 14(2), 7-32.
   • Brzeziński, J. (2016). O osobliwościach metodologicznych badań naukowych i diagnostycznych prowadzonych przez psychologów klinicznych. Roczniki Psychologiczne, 19 (3), 437-452.
   • Brzeziński, J. (2016). W stronę całościowego modelu badań naukowych i profesjonalnej praktyki w psychologii. Current Issues in Personality Psychology, 4.

 

 • Stanisław Kowalik: Zamiast zakończenia